Shinchuen Chen

Shinchuen Chen drew 4 cards.

Global Series: Jiang Yanggu and Mu Yanling